Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len vyhlásenie)

Predávajúcim sa na účely tohto vyhlásenia rozumie obchodná spoločnosť RAPPA s.r.o. so sídlom Za Humny 1082, 725 25 Polanka nad Odrou; IČ: 15502236, DIČ: CZ15502236, ktorá je zapísaná v obchodnom registri KOS Ostrava, oddiel C, vložka 261 a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.rappa.cz.

Kupujúcim sa na účely tohto vyhlásenia znamená zákazník internetového obchodu www.rappa.cz.

Nákupy na www.rappa.cz sa nezaobídu bez zdieľanie niektorých osobných údajov. Aj my sme zákazníci a ani nám nie je jedno, ako je s našimi osobnými údajmi nakladané, a preto ochrane Vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť:

Predávajúci týmto prehlasuje, že pri nakladaní s osobnými údajmi kupujúceho bude postupovať v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb., Tj. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Zdrojom osobných údajov je kupujúci. Osobné údaje o kupujúcom sú s jeho preukázateľným súhlasom zhromažďované a spracovávané predávajúcim prostredníctvom zabezpečenej elektronickej databázy a to výhradne za účelom:

- plnenie zmluvy uzatvorenej predávajúcim
- ponuky obchodu alebo služieb subjektom údajov (rozsah spravovaných údajov úplne zodpovedá evidenčnému formulári a nie sú tu spravované žiadne citlivé údaje)

Osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaväzuje chrániť. Tieto údaje nebudú predávajúcim poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou tých prípadov, keď je poskytnutie údajov (napr. Adresa a telefón) nevyhnutnou podmienkou úspešného doručenia tovaru kupujúcemu, prípadne na spracovanie dotazníka spokojnosti, ktorý je zasielaný zmluvným partnerom - poskytovateľom informačných služieb.

V registračnom formulári je kupujúcemu ponúknutá možnosť zasielania informácií marketingové povahy, a to elektronicky na e-mail adresu kupujúceho. Odmietnutím tejto možnosti, je kupujúci vyňatý z adresára pre automatické zasielanie vyššie špecifikovaných materiálov. Osobné údaje sú potom v prípade vyššie špecifikovaného odmietnutia aj naďalej uchovávané, nie sú však, a to úplne v súlade so Zákonom 101/2000 Zb., Žiadnym spôsobom ďalej spracované.

Vyplnením registračného formulára a jeho odoslaním, resp. vyplnením osobných údajov v rámci internetového obchodu www.rappa.cz, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a spracovávanie osobných údajov o kupujúcim na dobu neurčitú. Kupujúci má právo na vymazanie alebo zmenu v štruktúre osobných údajov, a to kedykoľvek o to písomne požiada na eshop@rappa.cz

Po uskutočnení objednávky bude odovzdaný e-mail zákazníka spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Na uvedenú e-mailovú adresu bude v priebehu 10 dní od nákupu zaslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

Predávajúci vždy postupuje v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. Všetky údaje, ktoré ste nám odovzdali napr. Pri registrácii, sú archivované tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Tieto údaje sú používané len na také účely, na ktoré ste nám dali svoj súhlas.
Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak nezdieľa Vaše dáta so žiadnou treťou osobou s výnimkou tých prípadov, keď je odovzdanie dát tretej osobe nevyhnutné na realizáciu Vašej objednávky.